Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai


Pretendēt uz atbalstu apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai var apdrošināšanas ņēmējs, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu.

Atbalstu var saņemt par apdrošināšanas polisēm, par kurām apdrošināšanas prēmija iemaksāta pilnā apmērā.

Atbalstu piešķir 50 procentu apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas ņēmējiem.

Atbalstu var saņemt par sekojošiem riskiem, kuru iemesls ir:

 • dabas katastrofas regulas Nr. 702/2014 2. panta 9. punkta izpratnē (zemestrīces, sniega lavīnas, zemes nogruvumi un plūdi, viesuļvētras, tropiskās viesuļvētras, vulkānu izvirdumi un dabiskas izcelsmes savvaļas ugunsgrēks);
 • dabas katastrofai pielīdzināmi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un citi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi regulas Nr. 702/2014 2. panta 16. un 17. punkta izpratnē (ir tādi nelabvēlīgi laika apstākļi kā sals, vētras, ledus, spēcīgs vai ilgstošs lietus vai ilgstošs sausums);
 • dzīvnieku slimības regulas 702/2014 26. panta 4. punkta izpratnē vai citi augiem kaitīgie organismi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu (Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas sagatavotajā dzīvnieku slimību sarakstā, vai to dzīvnieku slimību un zoonožu gadījumā, kas minētas Eiropas parlamenta un Padomes Regulas Nr. 652/2014 I un II pielikumā, piem. govju bruceloze, salmoneloze, trakumsērga, klasiskais cūku mēris u.c.);
 • aizsargājamie dzīvnieki regulas Nr. 702/2014 2. panta 49. punkta izpratnē (aizsargājamais dzīvnieks ir jebkurš dzīvnieks, kas saskaņā ar ES vai valsts aktiem ir aizsargājams, piem. brūnais lācis u.c.).
 •  aitu vai kazu apdrošināšanu pret ganību risku;
 • citi riski, kas nav iepriekš minēti (piemēram, trešo personu nodarījumi).

 Maksimālais atbalsts par sekojošiem apdrošināšanas objektiem:

 • par vienu vienību (hektāru vai liellopu vienību) – ne vairāk kā 50 euro;
 • par kartupeļiem un dārzeņiem – ne vairāk kā 71,14 euro par hektāru;
 • par augļu kokiem un ogulājiem – ne vairāk kā  213,43 euro latu par hektāru.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

 • par  2014.gadā noslēgtām polisēm – līdz 2015.gada 1.augustam;
 • par 2015.gadā noslēgtajām polisēm – no 2015.gada 15.septembra līdz 30.septembrimiesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk LAD):
 • iesniegumu;
 • apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;
 • apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;
 • uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu, ja atbalsts ir par aitu vai kazu apdrošināšanu pret ganību risku vai par citiem 2013.gada 17.decembra MK Noteikumu Nr.1524 228.2.apakšpunktā neminētiem riskiem.

Lai pieteiktos atbalstam, ir nepieciešams:

 • kļūt par LAD klientu;
 • LAD klientu reģistrā norādīt eksistējošu bankas kontu, kas pieder pieteikuma iesniedzējam.

Pieteikties atbalsta saņemšanai var:

 • elektroniski, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, vai, ja pretendentam saskaņā ar normatīviem aktiem ir elektroniskais paraksts  pieteikumu  var sūtīt uz LAD e-pastu [email protected]
 • klātienē LAD;
 • nosūtot pieteikumu pa pastu.

Iesniegšanas termiņš
30.09.2015.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums