Atbalsts snieguma pārbaudei

Biedrība LŠZAA 2024.gadā veiks apmaksu šādiem pasākumiem pārraudzībā esošām saimniecībām:

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1524. “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”
Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 79.§) Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta 3.1 un ceturto daļu ar grozījumiem no 28.01.2016, stājās spēkā 29.01.2016.
Atbalsta mērķis zirgkopības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.
Valsts atbalstu saņem organizācija – par snieguma pārbaudi un novērtēšanu pēc pēcnācējiem tīršķirnes dzīvniekiem pārraudzības ganāmpulkos.
Organizācija slēdz līgumus ar vērtētājiem un zirgu īpašniekiem par zirgu sagatavošanu snieguma pārbaudei un vērtēšanu.
Zirgu īpašnieks saņem atbalstu no organizācijas:
1. kā vienreizēju maksājumu 220 eiro  apmērā par tāda augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem:
1.1. kuram pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz 8 pēcnācēju;
1.2. kuram ir sertificēts vai iekļauts šķirnes ciltskodolā vismaz viens pēcnācējs;
2. kā vienreizēju maksājumu 170 eiro  apmērā par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu;
3. kā vienreizēju maksājumu 170 eiro  apmērā par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja jaunzirga tēvs ir sertificēts ērzelis un māte ir tīršķirnes ķēve;
4. kā vienreizēju maksājumu 160 eiro apmērā par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa tēvs ir sertificēts ērzelis un māte ir tīršķirnes ķēve;
5. Par VCG ierakstītas vai ierakstīšanai VCG sagatavotas /prēmētās/ tīršķirnes vaislas ķēves, kam noteiktas darbspējas, ģenētiskā kvalitāte un kuras novērtētas pēc pēcnācējiem–  kā vienreizēju maksājumu 280 eiro  apmērā (LŠZAA 212labākās ķēves pēc pašu un pēcnācēju vērtējuma).
6. 2024.gadā LŠZAA turpina organizēt  DNS analīžu veikšanu  vaislas ērzeļiem un ciltskodola vaislas ķēvēm – lūdzam  tos zirgu īpašniekus, kuru zirgiem vēl nav veiktas DNS analīzes, iesūtīt matu paraugus saskaņā ar protokolu LŠZAA birojā līdz 1.maijam!
* DNS izmeklējumus veic vienreiz dzīvnieka mūžā, izmeklējumus veic atkārtoti tikai tiem dzīvniekiem, kuri jāizmeklē atkārtoti sakrituši vai rezultāti ir atšķirīgi no iepriekšējiem gadiem.

Valsts atbalsta saņemšanas kārtība:

Zirgu īpašnieks noslēdz VIENOŠANĀS ar asociāciju.

Pieaicina zirgu vērtētāju un nodrošina sagatavota zirga vērtēšanu.

Par transportu vērtētājam jāmaksā pēc vienošanās.

  • Zirga snieguma pārbaudes datus iesniedz/iesūta asociācijai, pārliecinoties, ka tie ir saņemti.
  • Asociācija pārbauda, apkopo un iesniedz LAD vērtēšanas datus.
  • Asociācija saskaņā ar noslēgto līgumu un iesniegtajiem datiem pārskaita subsīdijas zirgu īpašniekam un vērtētājam.
  • Asociācija ir tiesīga ieturēt arī iepriekšējos gados nesamaksātos parādus par pakalpojumiem un biedra naudu, par to rakstiskā veidā vienojoties zirgu īpašnieku.