Likumdošana

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/1012 ,(2016. gada 8. jūnijs) par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”) (Dokuments attiecas uz EEZ) Lasīt šeit

Likumi

MK noteikumi

Reģistrs

Ciltsdarbs

Ciltsdarba programmas Latvijā

Zirgu sugas dzīvnieki

Pārvietojot dzīvnieku, ir jāņem vērā sekojoši Ministru kabineta noteikumi un Eiropas Komisijas lēmumi:

Reģistrēti zirgi, zirgi paredzēti audzēšanai un zirgi kaušanai:

Reģistrētu zirgu pagaidu ievešana / izvešana uz laiku ne ilgāk pār 90 dienām:

Zirgi kaušanai:

Reģistrēti zirgi un zirgi paredzēti audzēšanai un produkcijas ieguvei: