Lineārā profilēšana

Lineārās profilēšanas metode veiksmīgi izmantota citu dzīvnieku vērtēšanā, un pēdējā laikā pieaug tās pielietojums zirgaudzēšanā.
Pēdējos gados lineārās vērtēšanas priekšrocības ir novērtētas daudzu sporta zirgu šķirņu ciltsgrāmatās visā pasaulē un arvien jaunas zirgu audzēšanas organizācijas ievieš šo sistēmu. Parādās inovatīvi risinājumi – vērtēšanas datu ievadīšana uzreiz planšetdatorā, elektroniska datu ievade un apstrāde, vizuāli uzskatāma datu interpretācija. Tiek veikti zinātniski pētījumi dažādu šķirņu un ciltsgrāmatu ietvaros, un veidojas zināšanu bāze. Zinātniskās institūcijas visā pasaulē uzsākušas genomu selekciju zirgkopībā, kuru apgrūtina selekcionējamo, uz produktivitātes paaugstināšanu vērsto fenotipisko pazīmju definēšana. Lineārā profilēšana tiek uzskatīta par būtisku instrumentu genomu selekcijas attīstībā zirgkopības nozarē. Lai Latvija varētu iekļauties šajā sistēmā, nepieciešams veikt Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes audzēšanas programmas prasībām atbilstošas lineārās profilēšanas metodes izstrādi un radīt apstākļus tās ieviešanai. Atšķirībā no iepriekš pielietotās zirgu vērtēšanas metodes, lineārā profilēšana paaugstina iespēju iegūt vairāk informācijas par populāciju ciltsvērtības aprēķināšanai un ātrākai selekcijas mērķa sasniegšanai. Sagaidāmais rezultāts ir izstrādāta ieviešanai inovatīva zirgu lineārās profilēšanas metode, izveidojot arī datorizētu datu ievades un apstrādes programmu, kuras rezultāti būs publiski pieejami nozarē iesaistītajām personām izmantošanai ciltsdarba efektivitātes paaugstināšanai. Tās rezultātā iegūtie un atspoguļotie dati ļaus zirgu īpašniekiem vieglāk un efektīvāk plānot zirgu ģenētiskās kvalitātes uzlabošanas pasākumus, veicinot nozares konkurētspēju.

Vaislas ķēves/ērzeļa lineārās vērtēšanas veidlapa

Jaunzirga lineārās vērtēšanas lapa

Kumeļa lineārās vērtēšanas lapa

Zirgu lineārā profilēšana pamats

Zirgu lineārā profilēšana lietotājiem

Lineārā vērtēšana – kas, kur, kāpēc?

Biedrība “LŠZAA” uzsākusi realizēt projektu “Inovatīvas zirgu vērtēšanas metodes izstrāde zirgkopības nozares konkurētspējas palielināšanai”