Asociācija izveidota ar mērķi uzlabot Latvijas zirgu šķirnes ģenētisko potenciālu, īstenojot efektīvu selekcijas darbu: sporta zirgu audzēšanā un ģenētisko resursu saglabāšanā, kā arī rikšotāju un ardeņu šķirnes zirgiem.
Būtiskākais uzdevums ir vienotas zirgkopības attīstības sistēmas veidošana, kur katrai ar zirgkopību saistītai organizācijai – LDC, LŠZAA, LZB, LJF un LLU – būtu savs darbības lauks, kas ieslēgtos kopējā sistēmā.

Audzēšanas organizācijas kompetencē ir ciltsdarba organizēšana valstī, nosakot selekcijas mērķus un virzienus, realizējot ciltsdarba programmas.

LŠZAA darbojas kopš 2004.gada.

Ciltsgrāmatas uzturēšana
Visas audzēšanas programmas, ko realizē asociācija, aptver visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu šķirnes dzīvnieku reģistrāciju, kvalitatīvu audzēšanu un novērtēšanu, veiktu izlasi, atlasi, kā arī  ciltsgrāmatas kārtošanu. Programmas realizācijā piedalās Valsts ar subsīdijām šķirnes zirgkopības sistēmas pilnveidošanai

Asociācijas realizētie pasākumi:
Latvijas šķirnes zirgu un to pēcnācēju novērtēšana un sertificēšana, zirgu pēcnācēju kvalitātes un darbaspēju vērtēšana, kritēriju izstrādāšana zirga kvalitātes un vērtības noteikšanai, ciltsdarba pakalpojumu sniegšana un zirgu darbaspēju pārbaužu, izstāžu, braukšanas sacensību organizēšana.

Papildus pasākumi:

 • izglītojošie semināri par zirgu audzēšanu, ēdināšanu un kopšanu.
 • nacionālie šovi un sacensības.
 • datubāzes www.lwhorse.lv uzturēšana un pilnveidošana, pārraudzības datorprogrammas uzturēšana un pilnveidošana.
 • asociācijas mājas lapas www.lszaa.lv jeb www.latvianwbhorse.lv aktīva uzturēšana, pilnveidošana, informatīvas un izglītojošas informācijas ievietošana.
 • vaislas ērzeļu kataloga sagatavošana un izdošana, elektroniskā ērzeļu kataloga uzturēšana.
 • ciltsgrāmatas sagatavošana un izdošana.
 • kvalifikācijas celšanas kursu un semināru organizēšana
 • nozares popularizēšanas projektu/pasākumu sagatavošana un realizēšana.

Asociācija realizē 4 audzēšanas programmas:

Pasaules sporta zirgu audzētāju federācija – WBFSH
Kopš 2008.gada LŠZAA ir starptautiskās audzēšanas organizācijas WBFSH biedrs.

 • regulāra informācijas apmaiņa starp sportu un audzēšanu, precizējot informāciju par starptautiskas klases Latvijas šķirnes sporta zirgiem.
 • ikgadējās ģenerālās asamblejas apmeklēšana iespēju robežās, iegūstot jaunas zināšanas, kontaktus, paplašinot redzesloku un pārstāvot savu valsti pasaules zirgaudzētāju vidū.

FAKTI:

 • Asociācijas darbību plāno un vada valde, kas sastāv no 9 cilvēkiem,
 • Valdes priekšsēdētājs – LLU asociētais profesors Guntis Rozītis.
 • 220 biedri
 • ~ 60 sertificēti ērzeļi
 • ~ 300 vaislas ķēves
 • Katru gadu reģistrēti ~ 110 kumeļi

Kā kļūt par LŠZAA biedru?

Lai kļūtu par asociācijas biedru, LŠZAA birojā jāiesniedz:

Kāpēc kļūt par LŠZAA biedru?

LŠZAA ir aktīvākā nozares ciltsdarba organizācija, kas nemitīgi pilnveido savu darbību, investējot attīstībā. LŠZAA pastāv, lai attīstītu nozari, nevis tikai sadalītu subsīdijas, lai organizētu ciltsdarba pasākumus, popularizētu audzētāju darba rezultātus, Latvijas šķirnes zirgus gan vietējas, gan starptautiskas nozīmes pasākumos. Iestājoties LŠZAA, jūs kļūstat par daļu no šīs kopienas, kas pārstāv zirgu audzēšanas attīstību Latvijā.

LŠZAA biedru priekšrocības:

 • piedalīties asociācijas pārvaldē, darba grupās un lēmumu pieņemšanā;
 • saņemt informāciju par asociācijas darbību;
 • piedalīties visos asociācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par asociācijas darbību un tās uzlabošanu;
 • regulāri saņemt informāciju par aktualitātēm lauksaimniecībā, kā arī ar zirgkopību saistītajos jautājumos;
 • saņemt konsultācijas par dažādiem ar zirgkopības nozares darbību un attīstību saistītiem jautājumiem (tai skaitā, pieejamo atbalstu);
 • saņemt palīdzību problēmjautājumu, kas saistīti ar zirgu audzēšanu, risināšanā.

LŠZAA biedru pienākumi:

 • ievērot asociācijas statūtus,  ētikas kodeksu un pildīt Biedru sapulces lēmumus;
 • maksāt biedra naudu;
 • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt asociācijas mērķa un uzdevumu realizēšanu.
 • augsti turēt asociācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj tās reputāciju sabiedrībā.

Biedra nauda: 30 EUR/gadā

LŠZAA Statūti

 

Sekot Mums