Asociācija

Asociācija izveidota ar mērķi apvienot Latvijas zirgu audzētājus, lai kopīgiem spēkiem radītu labvēlīgu vidi šķirnes zirgu audzēšanai Latvijā.

Audzēšanas organizācijas kompetencē ir ciltsdarba organizēšana zirgkopības nozarē valstī, nosakot selekcijas mērķus un virzienus, realizējot audzēšanas programmas.

LŠZAA darbojas kopš 2004.gada.

Ciltsgrāmatas uzturēšana

Visas audzēšanas programmas, ko realizē asociācija, aptver visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu šķirnes dzīvnieku reģistrāciju, kvalitatīvu audzēšanu un novērtēšanu, veiktu izlasi, atlasi, kā arī ciltsgrāmatas kārtošanu. Programmas realizācijā piedalās Valsts ar atbalsta ciltsdarba pasākumu realizācijai.

Asociācijas realizētie pasākumi

 • Zirgu snieguma pārbaudes, datu uzskaite, apkopošana, analīze.
 • Dalība Pasaules sporta zirgu audzēšanas federācijas (WBFSH) pasākumos.
 • Dalība starptautiskajā jauniešu organizācijā “International young breeders”, kas darbojas WBFSH pārziņā.
 • Jauniešu komandas dalība pasaules čempionātā jaunajiem zirgu audzētājiem.
 • Izglītojošie semināri par zirgu audzēšanu, ēdināšanu un kopšanu.
 • Nacionālie šovi un sacensības.
 • Datubāzes www.lwhorse.lv uzturēšana un pilnveidošana, pārraudzības datorprogrammas uzturēšana un pilnveidošana.
 • Asociācijas mājas lapas www.lszaa.lv jeb www.latvianwbhorse.lv aktīva uzturēšana, pilnveidošana, informatīvas un izglītojošas informācijas ievietošana.
 • Vaislas ērzeļu kataloga sagatavošana un izdošana, elektroniskā ērzeļu kataloga uzturēšana.
 • Ciltsgrāmatas sagatavošana un izdošana.
 • Kvalifikācijas celšanas kursu un semināru organizēšana.
 • Nozares popularizēšanas projektu/pasākumu sagatavošana un realizēšana.

Asociācija realizē 4 audzēšanas programmas

Pasaules sporta zirgu audzētāju federācija - WBFSH

Kopš 2008.gada LŠZAA ir starptautiskās audzēšanas organizācijas WBFSH biedrs.

FAKTI

 • Asociācijas darbību plāno un vada valde, kas sastāv no 9 cilvēkiem;
 • Valdes priekšsēdētāja Aija Luse;
 • 224 biedri (dati uz 01.03.2023);
 • 84 sertificēti vaislas ērzeļi;
 • 132 ērzeļu sertificēts biomateriāls mākslīgajai sēklošanai;
 • 305 aktīvās vaislas ķēves;
 • 2022.gadā iegūti 160 kumeļi.

Kā kļūt par LŠZAA biedru?

Lai kļūtu par asociācijas biedru, LŠZAA birojā jāiesniedz:  Iestāšanās iesniegums

Kāpēc kļūt par LŠZAA biedru?

LŠZAA ir aktīvākā nozares ciltsdarba organizācija, kas nemitīgi pilnveido savu darbību, investējot attīstībā. LŠZAA pastāv, lai attīstītu nozari, nevis tikai sadalītu subsīdijas, lai organizētu ciltsdarba pasākumus, popularizētu audzētāju darba rezultātus, Latvijas šķirnes zirgus gan vietējas, gan starptautiskas nozīmes pasākumos. Iestājoties LŠZAA, jūs kļūstat par daļu no šīs kopienas, kas pārstāv zirgu audzēšanas attīstību Latvijā.

LŠZAA biedru priekšrocības:

 • piedalīties asociācijas pārvaldē, darba grupās un lēmumu pieņemšanā;
 • saņemt informāciju par asociācijas darbību;
 • piedalīties visos asociācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus
 • par asociācijas darbību un tās uzlabošanu;
 • regulāri saņemt informāciju par aktualitātēm lauksaimniecībā, kā arī ar zirgkopību saistītajos jautājumos;
 • saņemt konsultācijas par dažādiem ar zirgkopības nozares darbību un attīstību saistītiem jautājumiem (tai skaitā, pieejamo atbalstu);
 • saņemt palīdzību problēmjautājumu, kas saistīti ar zirgu audzēšanu, risināšanā.

LŠZAA biedru pienākumi:

 • ievērot asociācijas statūtus, ētikas kodeksu un pildīt Biedru sapulces lēmumus;
 • maksāt biedra naudu;
 • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt asociācijas mērķa un uzdevumu realizēšanu;
 • augsti turēt asociācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj tās reputāciju sabiedrībā.

Biedra nauda: 40 EUR/gadā

LŠZAA Statūti