Ministru kabineta noteikumi Nr.393. “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” no 15.07.2014 nosaka, ka:

1. Kumeļu apzīmē līdz sešu mēnešu vecumam. (58.punkts)

2. Ja zirga pase nozaudēta un zirgu iespējams identificēt, datu centrs 14 dienu laikā pēc īpašnieka vai turētāja iesnieguma saņemšanas, kuram pievienots zirgu vērtēšanas eksperta vai praktizējoša veterinārārsta atzinums par dzīvnieka identifikāciju pēc transpondera numura vai pazīmju apraksta, ievērojot arī elektroniskajā datubāzē esošo informāciju, izsniedz zirga pases dublikātu atbilstoši regulas Nr. 504/2008 16. panta 1. punkta prasībām. Datu centrs attiecīgo informāciju reģistrē šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētajā lauksaimniecības dzīvnieku reģistrā.Iesnieguma veidlapa. (64.punkts)

3. Ja zirga pase nozaudēta vai kumeļš nav apzīmēts līdz šo noteikumu 58. punktā minētajam vecumam un zirgu nav iespējams identificēt, datu centrs 14 dienu laikā pēc īpašnieka vai turētāja iesnieguma saņemšanas, kuram pievienota praktizējošā veterinārārsta vai zirgu dzimtas dzīvnieka vērtēšanas eksperta aizpildīta zirga reģistrācijas kartīte (pielikums), izsniedz identifikācijas dokumentu, kas aizstāj zirga pasi, atbilstoši regulas Nr. 504/2008 17. panta prasībām. (65.punkts) Dokumentā netiek norādīta izcelsme, jo zirgs nav identificējams.

Lūdzam zirgu īpašniekus ievērot kumeļu apzīmēšanas termiņus, dokumentu iesniegšanas un notikumu ziņošanas LDC termiņus! Īpaši tas attiecās uz lecināšanas apliecībām – tās jāiesniedz 7 dienu laikā pēc notikuma KATRĀ lecināšanas reizē, neatkarīgi no tā, vai ir iestājusies grūsnība vai nav. Vienlaicīgi sekojiet vai zirgi ir pārvietoti ar deklarācijām atbilstoši lecināšanas datumiem, respektīvi – lecināšanas laikā gan ērzelim, gan ķēvei ir jāatrodas vienā novietnē arī pēc reģistra datiem.

Kopš MK noteikumu Nr/393. stāšanās spēkā, atbildīgās iestādes pievērš pastiprinātu uzmanību termiņu ievērošanai un neizpilde var beigties ar nepilnīgu dokumentu iegūšanu vai neiegūšanu vispār.

Par savlaicīgu zirgu apzīmēšanu un notikumu ziņošanu LDC ir atbildīgs zirga īpašnieks. Par korektu zirga apzīmēšanu un identificēšanu ir atbildīgs sertificēts zirgu vērtēšanas eksperts. Lai pierādītu zirga izcelsmi, ja nav bijuši ievēroti apzīmēšanas termiņi, ir jāveic DNS analīze izcelsmes apstiprināšanai (pēcnācējam, mātei un tēvam) – īpašnieka atbildība.